{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Person", "name": "Nicola Farnon", "alternateName": "Nicola Farnon singer/double bassist/cellist", "url": "https://nicolafarnon.com", "image": "", "sameAs": [ "", "", "", "" ], "jobTitle": "singer double bassist musician songwriter", "worksFor": { "@type": "Organization", "name": "Nicola Farnon" } }
 

 

As soon as I know what's happenin' - I'll let you know!  Lots of love to everybody xxx